Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach wyposażonych w podliczniki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla garaży wyposażonych w instalację elektryczną, podłączonych do układu pomiarowego, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia zużycia energii elektrycznej pomiędzy Dostawcą Energii a Spółdzielnią.

2. Jednostką rozliczeniową jest zespół garażowy.

3. Za garaż wyposażony w podlicznik energii elektrycznej uważa się garaż, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:

a) cechy aktualnej legalizacji układu pomiarowego,

b) oplombowanie wykonane przez służby techniczne Spółdzielni.

4. Koszt montażu i legalizacji urządzenia pomiarowego ponosi właściciel garażu lub osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu.

5. Rozliczenie całkowitych kosztów energii elektrycznej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

6. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

7. Kwotę do zapłaty, wynikającą z rozliczenia zużytej energii elektrycznej, właściciel garażu reguluje w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

8. Do odczytu podliczników w garażach, a także przeprowadzania w nich kontroli stanu instalacji elektrycznej uprawnieni są:

a) pracownicy działu technicznego Spółdzielni,

b) inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółdzielni.

 

II. USTALENIE CAŁKOWITEGO KOSZTU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ

§ 2

1. Podstawą ustalenia kosztu zużycia energii elektrycznej przez zespół garażowy jest zużycie energii elektrycznej według wskazań licznika głównego oraz aktualnie obowiązujących taryf i stawek, zastosowanych przez dostawcę energii na podstawie wystawionych faktur.

2. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników garaży następuje w obrębie danego zespołu garaży przy uwzględnieniu:

a) kosztów stałych, wynikających z typu posiadanego podlicznika*

                        - licznik indukcyjny jednofazowy równowartość 20 kWh/rok

                        - licznik indukcyjny trzyfazowy równowartość 40 kWh/rok

b) rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wg wskazań podliczników znajdujących się w   garażach,

c) różnicy wskazań licznika głównego i sumy wskazań podliczników (pomniejszonej o koszty stałe danego zespołu garażowego) dodanej proporcjonalnie do zużycia rzeczywistego.

3. W przypadku nieudostępnienia garażu do odczytu lub używania w nim licznika energii elektrycznej nie posiadającego aktualnej legalizacji jego właściciel, oprócz kosztów o których mowa w pkt. 2a),  zostanie dodatkowo obciążony całością kosztów, o których mowa w pkt. 2c) (w przypadku większej liczby takich osób koszty te  zostaną równo podzielone między te osoby).

 

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA GARAŻU

 

§ 3

1. W garażu z podlicznikiem energii elektrycznej właściciel zobowiązany jest:

a) zabezpieczyć urządzenie pomiarowe przed możliwością uszkodzenia,

b) nie dokonywać samowolnych zmian usytuowania podlicznika,

c) nie ingerować w prawidłowość wskazań podlicznika,

d) umożliwić łatwy dostęp do podlicznika w celu odczytu jego wskazań,

e) niezwłocznie informować administrację Spółdzielni o awarii podlicznika,

f) udostępnić garaż uprawnionym służbom Spółdzielni w celu kontroli stanu instalacji i urządzeń,

g) legalizować podlicznik energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(licznik indukcyjny energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, o klasie dokładności 0,2; 0,5;1; 2  i mocy nominalnej nie większej niż 30 kW - co 15 lat).

 

2. W przypadku stwierdzenia:

a) nielegalnego poboru energii elektrycznej z pominięciem urządzenia pomiarowego,

b) ingerencji w prawidłowość wskazań urządzenia pomiarowego

Spółdzielnia może zaprzestać dostarczania energii elektrycznej i skierować sprawę do odpowiednich organów ścigania.

 

IV. OBOWIĄZKI  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 4

1. Rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach, dostarczanej przez Spółdzielnię.

2. Oplombowanie podlicznika energii elektrycznej w przypadku robót wymagających jego demontażu.

V. ZASADY WINDYKACJI  NALEŻNOŚCI

§ 5

1. W przypadku nie wnoszenia opłat Spółdzielnia może wstrzymać dostawy energii elektrycznej.

2. Za nieterminowe wnoszenie opłat Spółdzielnia może naliczać odsetki ustawowe.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Właściciel garażu wyposażonego w podlicznik zobowiązany jest do udostępnienia garażu w terminie i czasie określonym przez Spółdzielnię. Informacja o odczycie umieszczona będzie  na bramach garaży oraz na tablicy ogłoszeń w biurze SM.

2. W przypadku zmiany właściciela garażu następca przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 5/2015 Rady Nadzorczej z dnia  28 maja 2015 r.

 

 

 

* zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne urządzenia wynikające z jego konstrukcji. (W przypadku liczników indukcyjnych od 1 ÷ 5 W). Źródło m.in.  http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Liczniki_indukcyjne/A8/karta-katalogowa-a8.pdf http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Liczniki_indukcyjne/C8/karta-produktowa-c8.pdf